image_01-4.jpg

Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni mieszczący się przy ul. Daszyńskiego 13, I piętro, pokój nr 7 uprzejmie informuje, że nie ma obowiązku rezerwacji terminu wizyty celem złożenia wniosku paszportowego i odbioru dokumentu paszportowego.

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek 8:30-16:00
od wtorku do czwartku 8:30-14:30
piątek 8:30-13:00

 

Prosimy aby mieć ze sobą poniższe dokumenty:

ważny dowód osobisty – do wglądu oraz posiadany przez obywatela ważny paszport również do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania);

kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, posiadającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry; obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;

potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej (obowiązujące opłaty można sprawdzić na stronie – https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/oplaty-w-formie-przelew/ );

do wglądu przedstawia się również ważny dokument uprawniający do ulgowej opłaty za dokument paszportowy, jeżeli taka ulga przysługuje.

 

Przed złożeniem wniosku paszportowego należy dokonać opłaty w formie przelewu na konto wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Opłat paszportowych dokonać należy na poniżej podany numer konta:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022 poz. 1191) w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;

żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty oraz pod nr telefonu 606721629 w godzinach 9:00 – 11:00.

źródło: bogatynia.pl

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony