MG1_011.jpg

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w VIII edycji Dolnośląskich Małych Grantów!

- Ruszamy z kolejną edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Na ten projekt w 2022 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych. To inicjatywa, która z roku na rok gromadzi ogromną ilość wartościowych pomysłów i zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców regionu– mówi marszałek Cezary Przybylski. Co ważne dofinansowywane przedsięwzięcia mogą dotyczyć pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia na Dolnym Śląsku – dodaje marszałek.

 

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Jak w każdej z poprzednich edycji chętni będą mogli ubiegać się o dotację w jednym z 5 subregionów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:


• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• turystyki i krajoznawstwa,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
• działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,


Nabór wniosków ruszy 13 kwietnia i będzie można je składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 maja do 10 września 2022.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Zapraszamy!

 

 Pelikan.jpg

Początek strony